DisclaimerDisclaimer van de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van het HAN-web besteden, is het mogelijk dat de informatie die in het HAN-web wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie in het HAN-web wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is een bezoeker van het HAN-web niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere in het HAN-web opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (ook niet via eigen netwerk).
Het is de bezoeker alleen toegestaan deze werken voor eigen oefening, studie of gebruik te verveelvoudigen.

Wij HAN en, namens ons Nedstat, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: het statistisch analyseren van de bezoeken aan onze site. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw compter blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het HAN-web, of met de tijdelijke onmogelijkheid om het HAN-web te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het HAN-web is verkegen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in het HAN-web geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie in het HAN-web is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Postbus 5375
6802 EJ Arnhem.
t.a.v. HANwebredactie
T: (026) 369 11 41

redactie@han.nlrelevante informatie